Posts

Showing posts from August, 2018

மாணவர் சேர்க்கை : 2018-2019

Image
வள்ளலார்தமிழ்ப்பள்ளி, கடந்தமூன்றுவருடங்களாகஒவ்வொருசனிக்கிழமையும்மேற்குவிண்ட்சர்நகரில் (West Windsor Township) இருந்துஇயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. சிறப்பானபாடத்திட்டங்கள், புதுமையானமுயற்சிகள், விளையாட்டுடன்தமிழ்மொழி, மொழிச்சார்ந்தப்போட்டிகள், கலைநிகழ்ச்சிகள்எனஇந்தப்புதியயுகத்தில்அமெரிக்காவில்பிறந்துவளரும்நம்தமிழ்க்குழந்தைகளுக்குச்சிறப்பானமொழிப்பாடங்களைவள்ளலார்தமிழ்ப்பள்ளிவழங்கிவருகிறது.
வள்ளலார்தமிழ்ப்பள்ளியின்மாணவர்சேர்க்கைதற்பொழுதுநடைபெற்றுவருகிறது.
பதிவுசெய்ய - http://njvallalarpalli.org/register